Viktig informasjon om OTP

Viktig informasjon om OTP

Viktig informasjon knyttet til virksomhetens Innskuddspensjon hos Frende Forsikring

Har du holdt bedriftens avtale ajour gjennom 2017?

Vi minner om at virksomheten til enhver tid er ansvarlig for at riktig informasjon er registrert i innskuddspensjonsavtalen med hensyn til medlemsmasse (inn- og utmelding av ansatte), riktig lønn og stillingsprosent.

Dette er nødvendig for at virksomheten skal betale korrekt sparebeløp for de ansatte, bli belastet med korrekte kostnader og ikke minst at de ansatte (medlemmene) skal få de ytelsene de har krav på.

For at avtalen skal bli oppdatert for 2017, må oppdateringene utføres innen 7. desember. Endringene skal gjøres via bedriftens nettbank i Fana Sparebank. Vær oppmerksom på at det ikke kan gjøres endringer i avtaler som er i restanse.

Hvem skal meldes inn i avtalen og hva gjør vi når et medlem slutter?

Alle arbeidstakere over 20 år og i minst 20 % stilling skal etter loven meldes inn i pensjonsordningen. Innmelding skjer den måneden den ansatte begynner i stillingen. 

Når et medlem slutter skal vedkommende meldes ut innen trekket i påfølgende måned. Medlemmer kan ikke meldes ut av avtalen tilbake i tid. Dersom et medlem slutter og ikke blir meldt ut av avtalen ved sluttidspunktet, fortsetter virksomheten å betale for medlemmet inntil utmelding skjer.

Ansatt endrer stilling internt i virksomheten

Dersom en ansatt endrer stilling innen virksomheten, kan dette medføre en endring i beregning av avtalens innskuddsfritak. Slike endringer må meldes til banken fra de trer i kraft. 

Innskuddsfritak – hva betyr det?

Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning i avtalen, som innebærer at Frende overtar pensjonssparingen for medlemmer som er sykemeldt utover 12 måneder, dersom de kvalifiserer for innskuddsfritak. Medlemmet må ha vært 100 % arbeidsdyktig (frisk) ved innmelding (“Ja” på Arbeidsdyktighetserklæring / eventuelt fått godkjent helse på bakgrunn av egenerklæring).

Dersom et medlem IKKE var 100 % arbeidsdyktig ved innmelding i avtalen og senere er blitt helt frisk MÅ dette meldes til banken slik at den ansatte blir omfattet av innskuddsfritaket.   

Hva skjer når et medlem blir sykemeldt?

Når et medlem i avtalen har vært sykemeldt i 10 måneder, MÅ dette meldes til banken slik at Frende kan opprette en sak på medlemmet. Ved 12 måneders sykemelding vil Frende ta kontakt med medlemmet som er arbeidsufør for å innhente nødvendige opplysninger. Dersom medlemmet får innvilget innskuddsfritak, vil Frende fortsette sparingen til pensjon for medlemmet og virksomheten får tilbakebetalt det den har dekket av sparing utover 12 måneder. Utbetaling av innskuddsfritak, skjer gjennom bedriftens ordning.

Sykemeldte MÅ DERFOR ALDRI MELDES UT AV AVTALEN!

Variasjon i månedlige trekk

Bedriften avgjør hvordan sparemidlene skal forvaltes. Sparingen kan stå på bankkonto, eller prosentvis fordeles i inntil 50 valgfrie fond. Forvaltningskostnader knyttet til disse fondene blir belastet virksomheten i henhold til loven. Vi gjør oppmerksom på at denne kostnaden vil variere fra måned til måned. 

Regulering av Folketrygdens Grunnbeløp

Til informasjon vil sparebeløp endre seg i januar 2018 i forbindelse med regulering av Folketrygdens Grunnbeløp. (G= 92.576 i 2017 og 93.634 i 2018)

Trenger du hjelp?

Dersom dere har noen spørsmål i forbindelse med overnevnte, problemer med nettbanktilgang eller noe annet dere lurer på, så er dere velkommen til å ta kontakt på:

Vi vil samtidige benytte anledningen takke så mye for samarbeidet i året som har gått, og ser frem til nært samarbeid i året som kommer!