Status nyboligmarkedet

Status nyboligmarkedet

Fall i snittprisen for nye boliger i Bergen.

Prisnedgang i april

Prisstatistikk på nybygg er i stor grad påvirket av enkeltprosjekter. Den siste statistikken fra ECON Nye Boliger viser fallende priser i sentrum/nord, med en prisnedgang på nesten 5 % til nåværende gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 53 300,-. Likevel antar vi at tallet delvis skyldes enkeltprosjekter (især når flere bydeler inngår i samme datamateriale) og at det bakenforliggende markedet ikke har falt i en slik grad tallene isolert sett gir inntrykk av. Snittprisen for nye boliger i Bergen som helhet er for siste tomånedersperiode 53 300 pr. kvadratmeter, ned 700 kr. fra siste tellingsperiode for 2 måneder siden. Fallet skyldes prisnedgangen i sentrum/nord, da prisene i Fana synes å være tilnærmet uforandret med en snittpris på 51 900 pr. kvm. Dette tyder på at prisstigningen, i hvert fall for en periode, har stagnert og at vi muligens ser begynnelsen av et fallende marked. Nybyggmarkedet henger som kjent sterkt sammen med bruktboligmarkedet. Prisstatistikken for bruktbolig, som er basert på et større datamateriale, viser en svak nedgang på minus 0,3 % for april. Tar man høyde for sesongvariasjoner, altså korrigerer for at april måned normalt innebærer prisstigning, blir tallet imidlertid minus 0,8 %, noe som er en solid nedgang på en enkeltmåned. 

Mindre økning enn fryktet

Ved midten av april var det solgt 324 prosjekterte boliger til nå i år i Bergen. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 388. Det største avviket består i midlertid i at fjoråret hadde en bedre start med høy omsetning i januar og februar mens de påfølgende måneder var relativt like mht. antall omsetninger. Antall boliger for salg er ca 10 % lavere enn i fjor og et lavere utvalg påvirker naturlig nok, om enn mindre enn den faktiske forskjellen, antall omsetninger. På bruktmarkedet var det få boliger for salg ved starten av året. I årets første 2 måneder kun lå ca. 350 brukte boliger for salg, mens tallet i dag er økt til 607 enheter. Økningen er imidlertid mindre enn fryktet, da det tidligere har vært 1200 enheter på finn.no på disse tider av året. At økningen ikke har vært så stor som forventet er positivt nå som boligmarkedet i Bergen viser tendenser til å kunne falle. Antall prosjekterte boliger har vært forholdsvis stabilt i år rundt 850 og pr. i dag ligger det  829 enheter på finn.no. 

Ingen tilvekst

Boligmarkedet i Bergen har steget betydelig mindre enn i de øvrige byer, og viser nå som nevnt  i siste tallmateriale negative tendenser. En av de bakenforliggende årsakene til den dårligere utvikling i Bergen kan ligge i at det i 2016 ikke var tilvekst i folketallet i Bergen. De siste årene har tilveksten til Bergen lagt rundt 5000-5500 stk. Bland disse beregnes det at det er ca. 1700 som trenger bolig, dvs. at vi «mistet» ca 1700 kjøpere i 2016.  Til dette påpekes det at av de mange som mistet jobben i oljebransjen er det naturlig å anta at mange var tilflyttet til Bergen som nå flytter nå ut. Det regnes med at det også i 2017 vil det være lite tilvekst til Bergen. At antallet nye boliger er stabilt og at antallet brukte boliger for salg har økt mindre enn ventet vil kunne avhjelpe dette noe.

Vi går en spennende tid i møte. Nyhetsoppslag og forventninger til fremtiden påvirker beslutningen til kjøpere av prosjekterte leiligheter og man kan ikke lengre regne med at markedet skal «ta igjen» enheter som er for høyt priset.