Aksjesparekonto - den nye sparehverdagen

Aksjesparekonto - den nye sparehverdagen

Aksjesparekonto er en nyvinning som skal stimulere publikums sparing i aksjer og aksjefond. Ordningen innføres fra 1. september, og tegner til å bli en viktig del av den finansielle hverdagen for de fleste av oss. Har du aksjer og fond fra før, er det ting du skal tenke på før utgangen av 2017.

Hvordan fungerer Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en ordning som åpner for at privatpersoner kan handle aksjer og aksjefond uten å tenke på hva den skattemessige konsekvensen blir for den enkelte transaksjon. Beregning av eventuell skatt skjer først når midler tas ut av aksjesparekontoen. Det kan illustreres med å skuffe spare- og plasseringsmidler over i en pengebinge. Du kan fritt putte inn mer penger og flytte om på dem. Så lenge midlene holdes i bingen, står skattefuten på utsiden. Den dagen du åpner utgangsdøren, er han imidlertid klar for å innkassere skatt av gevinstene. Futen må være tålmodig, for det er ingen begrensning på hvor lenge du holder døren lukket. 

Bedre sparing - mer avkasting

Det er rundt 1,3 millioner nordmenn som sparer i fond. Når man har spart i noen år, kommer verdistigning og gevinst. Gevinst beskattes ved innløsning av fondsandelene, og dersom man selger deler av beholdningen, er det de eldste andelene som kommer først i køen når skatten beregnes; først inn – først ut. Dette prinsippet kan medvirke til at flittige sparere vegrer seg mot å gjøre tilpasninger i porteføljen som ellers ville vært fornuftige. De eldste beholdningene er gjerne de som har høyest urealisert gevinst. Det kan argumenteres for at det er greit med en sperre, fordi det stimulerer til langsiktig sparing. Et av fondssparingens kjennetegn er at det er viktigere å få med seg alle oppganger i markedet enn å unngå tapene. Blir man nervøs og ønsker å realisere av frykt for nedgang, vil ulysten knyttet til å ta skatteregningen spille inn. Fondsspareres adferd i urolige tider har ødelagt mang en langsiktig gevinst! Aksjesparekontoen åpner imidlertid for andre motiver til å tilpasse porteføljen: bytte av fond eller forvalter, og bytte mellom fond og enkeltaksjer. Det er ikke gitt at ett fond og én forvalter gir best avkastning til enhver tid. I den senere tid er det for eksempel vokst frem mange rimelige og gode indeksfond. Med aksjesparekonto kan man bytte fra et aktivt forvaltet fond til et indeksfond uten at det utløser skatt. Dermed beholdes midlene intakt i aksjemarkedet, og det er viktig for de som har langsiktige sparemål.

Utsett skatteregningen

La oss se på et eksempel som forteller noe om når gevinst på aksjer/aksjefond kommer til overflaten: Se for deg at du kjøpte andeler for 20.000 kroner i Holberg Norge i juni 2012, altså for 5 år siden. De andelene vil ha fått med seg en verdistigning på cirka 75 prosent, og er således verd drøyt 35.000 kroner i dag. Nå står ferie for døren, og til tross for feriepenger, har du behov for å spe på med litt fra fondssparingen. Du innløser andeler for 10.000 kroner. Pengene kommer på konto etter to dager, og ferien er sikret. I mars neste år, ni måneder senere, kommer regningen – ikke som en konsekvens av ferien, men i form av en melding fra kemneren. Du hadde en fin gevinst på disse andelene da du solgte dem, og den skal du betale skatt av. Av de 10.000 du fikk for salget, utgjør gevinsten 4.300. Den blir beskattet etter gjeldende satser. Det nye med Aksjesparekonto er at du når som helst kan ta ut penger, men du får ingen skatteregning før du har ‘brukt opp’ midlene du opprinnelig skjøt inn i sparingen, altså de 20.000 kronene du investerte for fem år siden. I dette eksemplet vil feriedrømmen ikke medføre ekstraregning fra kemneren, fordi du skyver gevinstbeskatningen ut i tid.

Hva du må gjøre

Reglene for Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. For deg som allerede har plassert midler i aksjer og aksjefond, er det viktig å vurdere om du skal benytte deg av adgangen til å flytte eksisterende beholdninger innen utgangen av 2017. Du må ta utgangspunkt i hver enkelt posisjon du har, aksjer eller aksjefond, og se hvordan det ligger an med urealisert gevinst eller tap. Alle posisjoner der du har urealisert gevinst er aktuelle for overflytting til Aksjesparekontoen. Hvis du har urealiserte tap i porteføljen, kan det være hensiktsmessig å handle annerledes. Da vil du være tjent med å selge aksjen/innløse fondet først, og deretter overføre midlene til Aksjesparekontoen og kjøpe nye aksjer/fondsandeler. Tapet får du nemlig fradrag for allerede ved skatteoppgjøret for 2017. 

Hensikten med aksjesparekontooordningen er å stimulere til sparing i aksjer og aksjefond. Økt aksjesparing tilfører ny kapital til børsnoterte selskaper og virksomheter som er avhengig av tilgang på risikovillige investorer for å finansiere utvikling, omstilling og investeringer. Like viktig er det at hver og én av oss tar mer ansvar for egen pensjonssparing. Aksjesparekonto er et godt verktøy til det formålet. 

Plassering er mer enn bare Aksjesparekonto

Det er viktig at man merker seg at denne ordningen heter Aksjesparekonto. Ordningen er lukket for alt som smaker av renter, både i form av bankinnskudd og rentefond. Med Aksjesparekonto blir det lettere å flytte midlene mellom aksjer og ulike typer aksjefond, men alt må handle om aksjer. Det er imidlertid åpent for at midler kan stå på en bankkonto. Da er det et krav at den ikke kan gi innskuddsrenter. Trekker man seg ut av aksjemarkedet av ulike årsaker, skal man således kjenne på at det brenner litt under føttene. I dag, når renten nærmest er fraværende på en forbrukskonto i bank, betyr det ikke all verden, men i perioder der bankrenten ligger på et høyere nivå, vil dette oppleves annerledes. 

Siden det er et avgrenset univers av finansielle instrumenter som kan ligge på en Aksjesparekonto, vil mange småsparere også ha beholdninger av fond og sparemidler utenfor ordningen. Dette gjelder blant annet likviditets- og obligasjonsfond. For de fleste vil banken være det naturlige stedet for Aksjesparekonto, men også fondsforvaltere og verdipapirforetak vil tilby tjenesten. 

Et tips på tampen; Mye av kommunikasjon om Aksjesparekonto gir inntrykk av at det er bråhast med å etablere kontoen. Ordningen trer i kraft 1. september, men det representerer ingen frist for etablering. For de som sparer langsiktig, hvilket gjelder de fleste fondssparere, må man imidlertid ta stilling til adgangen til flytting av eksisterende beholdning. Der gjelder det en frist om å gjøre det innen utgangen av 2017. Snakk med bankrådgiveren din for utførlig informasjon og praktisk tilrettelegging.

 

Kim Fordyce Lingjærde

finansdirektør

Fana Sparebank